Статут ВГО «УСП»

1. Загальні положення

1.1 . Всеукраїнська Громадська організація “Українська Служба Порятунку” (далі за текстом – УСП) створена за ініціативою громадян,  що об’єдналися для вирішення спільних інтересів.

1.2 . УСП є всеукраїнською громадською організацією, діяльність якої формується на демократичних засадах, спрямованих на подальший розвиток демократичних процесів в Україні, наповнення їх реальним змістом у контексті формування якісно нової культури взаємодії державної влади і суспільства.

1.3 . УСП здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавчих актів України, зокрема, Законів України «Про об’єднання громадян», «Про національну безпеку України», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про демократичний та цивільний контроль над воєнною організацією, та правоохоронними органами держави», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», «Про охорону навколишнього природного середовища» та цього Статуту.

1.4 . УСП створюється на невизначений термін, поширює свою діяльність на територію України.

1.5 . Назва УСП:

— українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Українська Служба Порятунку» (УСП);

— російською мовою – Всеукраинская общественная организация «Украинская Служба Спасения» (УСС).

— англійською мовою – „Ukrainian Service Rescue” (USR).

1.6. УСП набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації в установленому порядку, має відокремлене майно, укладає від свого імені угоди, набуває майнових і немайнових прав, несе обов`язки, може бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді. УСП має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатка, штампи, бланки зі своїм найменуванням, внутрішньо відомчу форму, спеціальні внутрішньо відомчі звання та ранги, символіку та атрибути, заохочувальні нагороди зразки яких затверджуються Радою Управління УСП, технічні транспортні засоби та засоби зв’язку у тому числі і спеціального призначення у встановленому законодавством порядку.

1.7. УСП є некомерційною, неприбутковою організацією. Отримання прибутку не є метою УСП.

1.8. Юридична адреса ВГО «Українська Служба Порятунку»: 01103, Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, будинок 10 (літ. А).

2. Мета, завдання, напрями діяльності та права УСП

2.1. Головною метою УСП є створення сприятливих умов для своїх членів, громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій,        сприяння створенню єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, реалізації ефективної державної політики у        сфері національної та міжнародної безпеки, запровадженню дієвих механізмів демократичного громадського контролю,                         зосередженню зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародного тероризму, а також задоволення та захист  законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сферах суспільного життя.

2.2. Завданнями УСП є :

· участь у реалізації ефективної державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки;

· сприяння розвитку інститутів громадського суспільства й запровадження дієвих механізмів демократичного цивільного контролю над системою національної безпеки;

· сприяння боротьбі з корупцією, протидії екстремізму та міжнародному тероризму;

· участь у вирішенні проблем енергетичної, продовольчої, інформаційної, гуманітарної безпеки;

· участь у забезпечені громадської безпеки та соціально-правового захисту населення;

· участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

· сприяння державним органам та установам з питань охорони громадського порядку та державного кордону;

· сприяння у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших стихійних лих;

· упровадження рятувальної справи;

· забезпечення техногенної, екологічної і пожежної безпеки;

· забезпечення безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, створивши при цьому службу порятунку (за аналогом міжнародної служби порятунку «112/911»), асістанської служби;

· задовольняння та захист законних інтересів своїх членів кадрового складу, резерву, запасу та військовослужбовців у відставці Збройних Сил України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби, ветеранів Великої вітчизняної війни, визвольних національних війн і військових конфліктів, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців та інших громадян.

· сприяння в прийняті економічно доцільних та ефективних регуляторних актів;

· організація зворотного зв’язку між громадським середовищем та регуляторними органами для оцінки ступеню ефективності державної регуляторної політики;

· підвищенню рівня правової обізнаності членів «УСП» та громадськості; відновлення прав членів УСП в разі їх порушення;

· сприяння захисту законних інтересів громадян та їх сімей, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;

· сприяння в отриманні членами УСП, особами з числа військовослужбовців звільнених у запас цивільних професій, їх соціальній адаптації, науковій, освітній, оздоровчій та виробничій діяльності;

· реалізація положень Національної програми правової освіти та Концепції гуманітарного й соціального розвитку;

· сприяння в підготовці та формуванні на базі сил та засобів УСП мобілізаційного резерву для сил цивільної оборони Міністерства оборони України;

· розробка й реалізація програм правового та соціального захисту населення, надання членам УСП та громадянам практичної, організаційної, методичної, довідково-аналітичної та іншої допомоги;

· здійснення у межах встановлених чинним законодавством демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;

· сприяння у межах чинного законодавства реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної й пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного кордону;

· сприяння перетворенню об`єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, вжєиття заходів щодо зниження рівня опромінення та створення інших дієвих форм для забезпечення життєдіяльності радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської каиастрофи територіях;

· сприяння здійсненню заходів зі створення безперервного довгострокового функціонування інфрастуктури, що забезпечує безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання;

· вивчення потреб членів УСП. Участь у проведенні соціального моніторингу, створення відповідного архіву;

· в межах чинного законодавства запобігання й ефективна протидія терористичним і екстремістським проявам в Україні;

· сприяння збору, систематизації та аналітичній обробці, архівації інформації про виникнення надзвичайних ситуацій;

· здійснення громадського нагляду та контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів із питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям, профілактики травматизму невиробничого характеру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних обє`ктах, а також здійснення громадського пожежного нагляду;

· сприяння виконанню дезактиваційних робіт на території радіоактивно

забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктів, і додержання вимог правового режиму в зазначених зонах;

· координує діяльність аварійно-рятувальних формувань і служб цивільного захисту, підрозділів державної пожежної охорони, в тому числі тих, що охороняють об`єкти на договірних засадах;

· забезпечення здійснення громадського пожежного нагляду та пожежної охорони населених пунктів і об`єктів, сприяння здійсненню органами виконавчої влади заходів, пов`язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а також діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони;

· сприяння організації та проведенню авіаційних пошуково-рятувальних робіт з використанням наявних сил та засобів УСП;

· надання допомоги підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організації усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об`єктах, а також ліквідації забруднення на таких об`єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів із ліквідації виливу нафтопродуктів, шкідливих для навуолишнього природного середовища хімічних та радіоактивних речовин;

· аналіз причини виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок виникнкння заходів щодо запобігання таким ситуаціям;

· вжиття заходів щодо вдосконалення на основі сучасних технологій та з урахуванням міжнародних стандартів засобів і способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт на водних об`єктах;

· прогноз разом із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, моделювання таких ситуацій, здійснення районування території у зв`язку з наявністю потенційно небезпечних виробництв, об`єктів та загрози виникнення надзвичайних ситуацій, визначення показників ризику на зазначених об`єктах і територіях;

· прийняття участі у наданні невідкладної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

· створення аварійно-рятувальні служби, здійснення керівництва їх

діяльністю, контроль за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, керування роботами, пов`язаними з ліквідацією аварій, катастроф значного масштабу, наслідків природного стихійного лиха;

· прийняття участі у вдосконаленні системи прийому сигналів про надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів, на внутрішніх водах, організація цілодобового чергування координаційних центрів і аварійно-рятувальних служб УСП;

· здійснення у межах чинного законодавства заходів щодо захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності, приймає участь у проведенні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення антитерористичних операцій, а також проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій під час учинення терористичного акту;

· сприяння функціонуванню та розвитку державної системи гідрометеорологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення;

· прийняття участі у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів для служби цивільного захисту, її органів управління та сил, а також підготовці населення до дій у надзвичайній ситуації;

· проведення навчальних та тренувальних заходів для членів організації (в тому числі за кордоном);

· Створення літопису історії і праці, мужності та самовідданості працівників рятувальних, контрольних служб, що беруть чи брали участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, сприяння інформуванню населення про надзвичайні ситуації, їх наслідки та способи попередження;

· Сприяння підвищенню ефективності громадського впливу на державну стратегію попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

2.3 Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом УСП в установленому законом порядку:

· Одержує, в порядку встановленому чинним законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань.

· Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, в тому числі права власності на рухоме і нерухоме майно, земельні ділянки, інтелектуальну власність, тощо;

· Взаємодіє та співпрацює з державними установами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, недержавними органами та установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

· Вносить пропозиції до органів державної влади й управління з питань діяльності УСП;

· У випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;

· Відстежує результатність регуляторних актів;

· Створює засоби масової інформації, підприємства, установи, організації необхідні для виконання статутних цілей УСП;

· співпрацює з Радою національної безпеки і оборони України (далі — РНБО), зокрема, у встановленому законодавством порядку приймає участь у роботі створених при даній державній установі відповідних структур (в т.ч. громадських, дорадчих, консультативних );

· підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає угоди, приймає участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України;

· організовує та бере участь в проведенні (на громадських засадах) наукових досліджень, конференцій, семінарів, змагань, зборів, та інших заходів з питань діяльності УСП, що не суперечать чинному законодавству України та відповідають статутним завданням. Видає методичні, довідкові, інформаційні та інші друковані матеріали;

· допомагає у створенні сприятливих умов для членів УСП у вирішенні їх соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та інших питань;

· Сприяє та надає всебічну допомогу неурядовим організаціям, головна мета яких – надання допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзвичайних ситуацій та надання допомоги хворим громадянам;

· Приймає участь у проведенні державних та недержавних незалежних експертиз з різних напрямків стосовно випадків надзвичайних ситуацій з залученням незалежних висококваліфікованих фахівців відповідного профілю;

· Вивчає та сприяє використанню досвіду закордонних держав у створенні соціальної, медичної, матеріальної реабілітації громадян, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;

· Закріплює та розвиває співробітництво із закордонними державними та недержавними організаціями, благодійними фондами, екологічними рухами, тощо;

· Представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та недержавних органах;

· Розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;

· Сприяє в розробці, придбанні та впровадженні прогресивних технологій;

· Проводить організаційні та практичні заходи по організації та проведенню навчальних зборів, тренувань, семінарів, конференцій, лекцій, комплексних учбових заходів, стажування (у т. ч. за кордоном) працівників — членів УСП;

· Створює на території України свої структурні та відокремлені підрозділи, які діють від імені УСП на основі своїх положень або статутів;

· Приймає участь у формуванні консультативно-дорадчих органів, які створюються при РНБО;

· Налагоджує звязки з громадськістю, в тому числі міжнародною з метою взаємодії, обміну інформацією,досвідом,технологіями тощо, а також підтримки мети діяльностіта завдань УСП;

· Надає науковий та експертний супровід комплексних програм, що стосуються мети діяльності та завдань УСП, в межах чинного законодавства сприяє громадським ініціативам по формуванню внутрішньої й зовнішньої політики держави в даній сфері;

· Розробляє рекомендації, скеровані на вдосконалення міжнародно-правової й національної законодавчої бази з проблем міжнародної та національної безпеки та боротьби з міжнародним тероризмом;

· Подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України та РНБО пропозиції щодо визначення меж забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій, готує аналітичні матеріали про стан ліквідації її наслідків;

· Надає пропозиції до навчальних планів і програм підготовки спеціалістів із поводження з радіоактивними відходами, цивільного захисту та техногенної безпеки, аварійно-рятувальних формувань та служб, підготовки населення до дій у надзвичайній ситуації;

· Виконує інші завдання та має інші права в межах чинного законодавства.

3. Членство в УСП

3.1. Членство в УСП є добровільним. Воно є колективним, індивідуальним та можуть бути почесні члени. Членом УСП може бути особа, яка  висловила бажання бути членом УСП та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів УСП.

3.2. Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб’єктів підприємництва, так і осіб, що не здійснюють  підприємницької діяльності) та колективи членів будь-яких об’єднань громадян. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через  своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідної юридичної особи                     (громадської організації).

3.3. Членство в УСП добровільне, фіксоване.

3.4. Індивідуальними членами УСП можуть бути громадяни, які досягли 18 річного віку, визнають Статут УСП, дотримуються його вимог і  своєчасно сплачують членські внески.

3.5. Почесними членами УСП можуть бути громадяни, які своєю діяльністю надали певної, вагомої допомоги в розвитку УСП чи розвиткові   сфери надання екстреної допомоги в критичних ситуаціях.

3.6. Прийом в індивідуальні члени УСП здійснюється Радою Управління УСП на підставі письмової заяви.

3.7. Розмір вступного та щомісячного членських внесків встановлює Рада Управління УСП. Члену УСП на строк членства в організації видається  посвідчення члена УСП.

3.8. Як виняток, рішенням Ради Управління можливе звільнення від вступного членського внеску.

3.9. Почесні члени УСП звільнені від вступного та щомісячного членських внесків.

3.10. Припинення членства в УСП можливе:

— За власним бажанням члена УСП, на підставі його письмової заяви до Ради Управління.

— За рішенням (постановою) Ради Управління (наказом Голови УСП) щодо членів, які грубо порушили Статутні положення УСП або самоусунулися від участі в її діяльності.

3.11. Питання щодо присвоєння внутрішньовідомчих спеціальних звань та рангів, нагороджень заохочувальними нагородами УСП вирішує Спеціальна Комісія УСП. Спеціальна Комісія УСП може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до членства в  УСП.

Головою Спеціальної Комісії є Голова УСП або за його дорученням один із його заступників.

4.Права і обов`язки членів УСП

4.1. Члени УСП мають право:

— брати участь в усіх заходах УСП;

— брати участь у роботі органів УСП в порядку, визначеному цим Статутом;

— висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності УСП;

— отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності УСП;

— звертатись за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

— припиняти членство в УСП;

— користуватися всілякою допомогою, що здійснюється УСП;

— бути обраним до всіх органів УСП;

— працювати у виконавчих та керівних структурах УСП;

— вносити пропозиції щодо діяльності УСП;

— за рішенням Ради Управління УСП користуватись матеріальною базою УСП для задоволення своїх соціально-побутових потреб.

4.2. Члени «УСП» зобов’язані:

— сприяти досягненню мети та завдань УСП;

— виконувати вимоги Статуту УСП;

— надавати реально-можливу допомогу УСП у його діяльності;

— узгоджувати власну діяльність з діяльністю УСП;

— вносити пропозиції щодо діяльності УСП;

— брати участь у роботі УСП;

— своєчасно сплачувати членські внески;

5.Місцеві осередки

5.1 Основу УСП складають її місцеві осередки (далі Осередки). Свою діяльність Осередки здійснюють відповідно до Статуту УСП та Положень, які приймаються їхніми вищими керівними органами і затверджуються Радою Управління УСП.

5.2 Рішення про створення чи ліквідацію Осередку УСП приймає Рада Управління з подальшим затвердженням на черговому З`їзді членів.

5.3 Осередок Організації має очолювати Голова.

5.4. Компетенцію, повноваження та організацію діяльності Осередків УСП може встановлювати затверджене Радою Управління Положення про Осередки УСП.

5.5. Осередки Організації можуть набувати статусу юридичної особи за умови їх реєстрації відповідно до законодавства.

6. Порядок утворення і діяльність статутних органів УСП та їх повноваження:

6.1 УСП складається з регіональних структур, які створюються в регіонах України та іноземних представництв, що реєструються в установленому порядку, після чого набувають статусу юридичної особи. Регіональні структури та представництва керуються власними Положеннями, що приймаються їх керівними органами та затверджуються Радою Управління УСП.

6.2. Найвищий керівний орган УСП – З`їзд членів – делегатів УСП, який скликається Радою Управління не рідше, як 1 раз на рік. Позачерговий з’їзд скликається на вимогу 2/3 її членів або Ревізійної Комісії. Рішення приймаються більшістю голосів при голосуванні. Правомірність з’їзду явна, якщо в наявності 75 % всіх членів – делегатів УСП.

6.3. З’їзд:

— вирішує основні питання діяльності УСП;

— приймає Статут, вносити зміни та доповнення до нього;

— обирає Раду Управління УСП, Голову УСП, Ревізійну Комісію та її голову терміном на 5 років.

— вирішує всі основні організаційно-фінансові та правові питання,

— заслуховує звіти Голови УСП та Ревізійної комісії;

— вирішує питання про реорганізацію чи ліквідацію УСП,

6.4 Рада Управління УСП – вищий координаційно-керівний орган, що керує об`єднанням, в період між З’їздами. Рада Управління скликається на свої засідання не рідше 1 разу на півроку і є правомочною в разі присутності 2/3 її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.

Очолює Раду управління Голова УСП.

6.5. Рада Управління:

— вирішує всі поточні питання організаційного характеру, приймає громадян до членів, та виключає з числа членів УСП;

— приймає рішення щодо затвердження посад в УСП, призначення на посади та звільнення;

— затверджує символіку УСП;

— приймає рішення про створення регіональних структур, підприємств, установ та організацій УСП;

— вирішує питання субординаційних відносин в УСП, присвоєння внутрішньо-відомчих звань та рангів;

— затверджує заохочувальні нагороди;

— затверджує форму одягу;

— розглядає та затверджує програми розвитку УСП.

6.6 Засідання Ради Управління затверджує кандидатуру на посаду Начальника Головного Управління УСП – головного виконавчого органу Ради Управління УСП та затверджує Положення щодо його діяльності.

6.7 Голова УСП

— член УСП, що обирається З`їздом на термін 5 років.

— При вирішенні фінансово-господарських питань діє без спеціального доручення;

— має повноваження УСП у всіх інстанціях державного та недержавного походження;

— має право підпису всіх документів, що стосуються діяльності УСП;

— Голова УСП скликає Раду Управління, формує питання порядку денного та проводить засідання. Має право „вето” на рішення Ради, яке долається 2/3 голосів членів Ради;

— визначає та затверджує схему подальшої структурної побудови УСП, рівень відповідальності посадових осіб (у тому числі обов`язки Заступників Голови).

— Виконує всі інші повноваження, що не є виключною компетенцією З`їзду та Ради Управління.

— Призначає відповідального за справи Ради на період своєї відсутності, вирішує інші керівні питання, які виникають між засіданнями Ради Управління. Підзвітний З`їздові членів — делегатів УСП.

— Організує роботу УСП із здійснення її статутних завдань, спрямовану на

досягнення статутної мети УСП;

— Здійснює поточне керівництво діяльністю УСП;

— Здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду

З`їздом та головує на його засіданнях, підписує затверджений З`їздом протокол;

— організовує виконання рішень З`їзду та Ради Управління УСП;

— організує діловодство УСП та ведення ділової переписки УСП;

— без доручення представляє УСП у стосунках із юридичними та фізичними особами, державними органами та громадськими організаціями;

— відкриває в установах банків рахунки УСП і здійснює розпорядження ними;

-Здійснює господарське управління майном та коштами УСП із дотриманням рішень Ради Управління;

— Несе відповідальність перед З`їздом та Радою Управління за майно й кошти УСП;

— Приймає рішення про укладення УСП цивільно-правових угод, підписує від імені УСП угоди та інші юридичні акти, видає доручення;

— Підписує схвалені Радою Управління статути та установчі договори підприємств, установ та організацій, заснованих УСП;

— Затверджує внутрішні нормативні документи УСП, за виключенням тих, що регламентують діяльність З`їзду, Ради Управління та Ревізійної комісії;

— Подає на затвердження Ради Управління річний звіт про діяльність УСП;

— Затверджує штатний розклад УСП;

-Установлює розмір посадових окладів штатних працівників УСП, встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників УСП;

— Приймає на роботу працівників УСП, крім тих, що віднесені цим Статутом до виключної компетенції З`їзду та Ради Управління, а також тих, що віднесені до не виключної компетенції цих органів, але з яких вони прийняли спеціальне рішення.

6.8. Ревізійна Комісія

Ревізійна комісія обирається на З`їзді терміном на п’ять років. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю УСП, звітує перед членами З`їзду про проведені перевірки і подає їм відповідну інформацію. Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту, положень про ревізійну комісію УСП і рішень З`їзду. Очолює ревізійну комісію Голова ревізійної комісії.

6.9. Комісії Ради Управління УСП:

Принцип, напрямок їх діяльності, кількісний та керівний склад визначаються засіданням Ради Управління УСП та діють на підставі Положення, затвердженого Радою Управління. Комісії підзвітні Голові УСП та Раді Управління УСП.

7.Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна УСП,

порядок звітності, контролю. Здійснення господарської діяльності для виконання статутних завдань

7.1. УСП має у власності кошти та майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Кошти та майно УСП складаються з :

— Вступних та членських внесків її членів.

— Добровільних перерахувань та пожертвувань державних та недержавних підприємств та організацій, громадян України;

— Перерахувань державних структур для виконання цільових програм за Статутом УСП;

— Коштів заповіданих, подарованих або пожертвуваних УСП.

7.3. Для виконання статутних завдань УСП може мати у своїй власності у встановленому чинним законодавством порядку: землю, будівлі, споруди, житловий фонд, грошові кошти, акції, інші цінні папери, автомобільний та інший транспорт, обладнання та техніку рятувального та виробничого призначення, майно культурно-просвітницького та оздоровчого призначення, інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом УСП. Власність УСП охороняється законом.

7.4. УСП скеровує свої кошти на виконання статутних завдань.

7.5. УСП та створені нею структури, підприємства, установи, організації – ведуть самостійний оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

7.6. Після закінчення фінансового року Рада Управління затверджує фінансовий звіт.

7.7. УСП користується пільгами, щодо оподаткування згідно діючого податкового законодавства.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту

8.1. Внесення змін та доповнень у Статут вносяться на підставі рішень, прийнятих З’їздом УСП.

8.2. Про зміни в статутних документах УСП повідомляє в відповідний термін в органи, що проводили його державну реєстрацію.

9. Порядок припинення діяльності УСП, вирішення майнових питань, пов`язаних із її ліквідацією

9.1. Діяльність УСП може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Рішення про реорганізацію УСП приймається на З`їзді членами – делегатами УСП, якщо за таке рішення проголосувало на менше 75% членів-делегатів, присутніх на зборах.

9.3. В разі реорганізації УСП, до правонаступників переходить сукупність всіх прав, обов’язків та зобов’язань УСП.

9.4. Ліквідація УСП може відбуватися на підставі рішення З`їзду УСП, якщо на зборах присутні 3/4 делегатів, а також за рішенням суду за підстав, що передбачені чинним законодавством.

9.5. У випадку ліквідації УСП створюється ліквідаційна комісія, яка діє у складі і за порядком, визначеним З`їздом УСП, або органом, який є ініціатором ліквідації.

9.6. Кошти та інше майно УСП, в тому числі при її ліквідації використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави або передаються іншій аналогічній неприбутковій організації.

Ваша оценка:
[Голосов: 4 Рейтинг: 4.3]